Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Suomen Epilepsiatutkimuksen Tukisäätiön säännöt

1 §    Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Epilepsiatutkimuksen Tukisäätiö ja kotipaikka on Oulu.

2 §    Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää lääketieteellistä, erityisesti neurologian alaan kuuluvaa tieteellistä tutkimustyötä.

3 §    Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä erilaisia avustuksia, apurahoja, stipendejä ja lahjoituksia erityisesti epilepsiaan liittyvää tutkimusta tekeville lääketieteen tutkijoille sekä tukemalla säätiön tarkoitusta edistävää lääketieteellistä julkaisutoimintaa.

Säätiö voi palkata henkilökuntaa tarkoituksensa mukaiseen toimintaan.

4 §    Peruspääoma ja säätiön varat

Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Sopivia sijoitustapoja ovat muun muassa kiinteistöt, asunto-osakkeet, korkotuotteet, korkorahastot, pörssiosakkeet sekä osakerahastot.

Säätiö voi harjoittaa sen tarkoitusta välittömästi edistävää painotuotteiden, äänitteiden ja kuvanauhoitteiden tai muiden vastaavien tarvikkeiden julkaisua ja myyntiä.

Säätiö ei harjoita liiketoimintaa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimin tavoin. Näin saatu omaisuus voidaan rahastoida.

Säätiön omaisuuden ja rahavarojen hoidosta määrää hallitus. Säätiö voi palkata henkilöstöä varojen hoitamista varten.

5 §    Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 3-6 jäsentä.

Säätiön perustaja valitsee säätiölle hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan.

Mikäli säätiön perustaja ei ole valinnut hallituksen jäseniä tämän seuraavalle toimikaudelle joulukuun 1. päivään mennessä, säätiön hallitus suorittaa hallituksen jäsenten valinnan.

Mikäli säätiön perustaja ei ole valinnut hallituksen puheenjohtajaa, hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

6 §    Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.


7 §     Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä voidaan maksaa kohtuullinen korvaus.

8 §    Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:
vahvistettava toimintakertomus ja tilinpäätös;
päätettävä toimenpiteistä, joihin tilintarkastus antaa aihetta;
päätettävä talousarviosta kuluvalle vuodelle; sekä
valittava säätiölle tilintarkastaja ja tälle varamies.

Tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

9 §    Nimenkirjoitusoikeus

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön allekirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

10 §    Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy  31.12.2009. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta on annettava tilintarkastajalle viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.


11 §    Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12 §    Säätiön sääntöjen muuttaminen

Sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli kaikki hallituksen jäsenet sitä kannattavat. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

13 §    Säätiön lakkauttaminen

Säätiön lakkauttamisesta on päätettävä samassa järjestyksessä kuin säätiön sääntöjen muuttamisesta. Jos säätiö lakkautetaan, säätiön varat käytetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.